Mở phòng gym ở nông thôn có đem lại doanh thu lợi nhuận “KHỦNG”?