Hoist CF3465 Giá để tạ liền khối thương hiệu Mỹ [Barbell Rack] Hoist CF3465 Giá để tạ liền kh...