PT Fitness và các dự án Setup mô hình phòng tập gia đình tại Hà Nội tháng 10/2021