Tạ tay điều chỉnh bowflex pt1121 23,8 kg Tạ tay điều chỉnh Bowflex 23.8...