Đế giữ thanh đòn tập lưng xô Landmine Joinder JD8180 Đế giữ thanh đòn tập lưng xô L...